Úplata za vzdělávání – školné

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání § 8. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) - vyloučení ze školy nebo c) - na písemnou žádost zák. zástupce - v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí- li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) - na písemnou žádost zák. zástupce - z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata za stanovené období je splatná do určeného termínu příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem podle školy podle § 8 odst. 5 a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín, může být žák z rozhodnutí ředitele ze studia vyloučen /§ 7 odst. 2d/.

 

Výše úplaty ve školním roce 2020/2021

                                                                                                                      od 1. 9. 2020                                  od 1. 2. 2021

    Hudební obor                                       měsíčně                       do 31. 1. 2021                                do 30. 6. 2021    

  - individuální výuka                                  250,-Kč                            1 250,-Kč                                            1 250,-Kč 

  - skupinová a kolektivní výuka                 150,-Kč                              750,-Kč                                              750,-Kč

  - hra na druhý a další nástroj                   250,-Kč                            1 250,-Kč                                            1 250,-Kč

     

Výtvarný obor                                           200,-Kč                            1 000,-Kč                                           1 000,-Kč

     

Taneční obor                                            150,-Kč                              750,-Kč                                              750,-Kč

 

Do školního jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak se stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech.

1 žák navštěvující více oborů                                   - z dalšího oboru platí polovinu

3 a více žáků z rodiny                                               2 dítě platí normální školné, třetí a další zdarma

 

Příspěvek na zapůjčení hudebního nástroje a uč. pomůcky: 100,-Kč/měsíčně

V případě dlouhodobější nezaviněné nepřítomnosti žáka (období minimálně 4 týdnů nepřetržitě) je možné na žádost rodičů toto období oprostit od úhrady úplaty, po doložení dokladu se zdůvodněním nepřítomnosti ( potvrzení od lékaře apod.)

 

Školné a půjčovné se platí : - hotově v kanceláři ZUŠ

           v pobočce v Proseči: - hotově – u zástupkyně ředitele Lenky Dostálové

   

Termín splatnosti za období:     od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021                        do 30. 10. 2020

                                                  od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021                        do 30. 3. 2021