Úplata za vzdělávání – školné

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání § 8. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) - vyloučení ze školy nebo c) - na písemnou žádost zák. zástupce - v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí- li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) - na písemnou žádost zák. zástupce - z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata za stanovené období je splatná do určeného termínu příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín, může být žák z rozhodnutí ředitele ze studia vyloučen /§ 7 odst. 2d/.

Výše úplaty ve školním roce 2018/2019

Hudební obor

měsíčně1. 9. 2018
do 31.12.18
1. 1. 2019
do 31.3.19
1. 4. 2019
do 30.6. 2019
individuální výuka 230,- Kč 920,- Kč 690,- Kč 690,- Kč
skupinová výuka – / 2-3 žáci / 140,- Kč 560,- Kč 420,- Kč 420,- Kč
sborový zpěv 120,- Kč 480,- Kč 360,- Kč 360,- Kč
přípravná hudební výchova /PHV/ 150,- Kč 600,- Kč 450,- Kč 450,- Kč
hra na druhý nástroj 180,- Kč 720,- Kč 540,- Kč 540,- Kč

Výtvarný obor

měsíčně1. 9. 2018
do 31.12.18
1. 1. 2019
do 31.3.19
1. 4. 2019
do 30.6. 2019
základní studium 160,- Kč 640,- Kč 480,- Kč 480,- Kč
přípravná výtvarná výchova /PVV/ 160,- Kč 640,- Kč 480,- Kč 480,- Kč

Taneční obor

měsíčně1. 9. 2018
do 31.12.18
1. 1. 2019
do 31.3.19
1. 4. 2019
do 30.6. 2019
základní studium 120,- Kč 480,- Kč 360,- Kč 360,- Kč
přípravná taneční výchova /PTV/ 120,- Kč 480,- Kč 360,- Kč 360,- Kč

Do školného jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech.

1 žák navštěvující více oborů z dalšího oboru platí polovinu
3 a více žáků z rodiny 2 děti platí norm. školné, třetí a další zdarma

Příspěvek na zapůjčení hudebního nástroje a uč. pomůcky: 80,-Kč/měsíčně

V případě dlouhodobější nezaviněné nepřítomnosti žáka (období minimálně 4 týdnů nepřetržitě) je možné na žádost rodičů toto období oprostit od úhrady úplaty, po doložení dokladu se zdůvodněním nepřítomnosti (potvrzení od lékaře apod.).

Školné a půjčovné se platí : - hotově v kanceláři ZUŠ , v pobočce v Proseči: - hotově u zástupkyně Lenky Dostálové (jiné platební podmínky po dohodě s ředitelem školy).

Termín splatnosti za období: 
od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 - do 31. 10. 2018 
od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 - do 28. 2. 2019
od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 - do 30. 4. 2019

Jan Papež, ředitel školy