Zápis ze shromáždění členů 7. 9. 2017

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při základní umělecké škole Vítězslava Nováka,

539 73 Skuteč, okres Chrudim

Zápis ze shromáždění členů 7. 9. 2017 v 16:00 hodin

Schválený program jednání:    1. Zahájení, schválení programu, zpráva o činnosti.

                                                      2. Zpráva o hospodaření.

                                                      3. Schválení hospodaření a příspěvků.

                                                      4. Různé, diskuse.

                                                      5. Závěr.

  1. Předseda výboru přivítal všechny přítomné, výbor a předal slovo řediteli školy.

Ředitel Jan Papež, představil pedagogický sbor a sdělil informace o škole: stavy žáků v jednotlivých oborech, výsledky soutěží, „Skutečský slavík“, soustředění souborů, koncerty,..

       2. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za uplynulé období

- zůstatek finančních prostředků  SRPDŠ k 31. 12. 2016 celkem 43.699,13 Kč

- zůstatek účtu SRPDŠ k 31. 12. 2016 činí 34.210,13 Kč, pokladní hotovost 9.489,- Kč

- vybrané členské příspěvky ve školním roce 2016/17 činí 24.700,-Kč

- použití finančních prostředků SRPDŠ k financování darů absolventům školy, příspěvek na soustředění (stravné, cestovné), soutěže a festivaly (startovné, stravné, cestovné), doprava žáků na koncerty, pořádání Skutečského slavíka, přehlídka pěveckých sborů

         3. Shromáždění členů schválilo:

- hospodaření SRPDŠ za rok 2016

- členský příspěvek ve výši 100,-Kč, beze změn za stávajících podmínek

        4. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Bez připomínek.

        5.  Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění členů, popřál všem bezproblémový a úspěšný nový školní rok a shromáždění ukončil.

Seznam přítomných viz. přiložená prezenční listina

Zapsal: Jaroslav Kyncl