Zápis ze shromáždění členů 8. 9. 2014

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim.
Zápis ze shromáždění členů 8. 9. 2014 v 16:00 hodin
Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, zpráva o činnosti.
2. Zpráva o hospodaření.
3. Různé, diskuse.
4. Schválení hospodaření, příspěvků a závěr.

1. - úvodní slovo ředitele školy Jana Papeže, představení pedagogického sboru,
novinky ze školy : rekonstrukce WC, nová učebna souborů a Hudební nauky
-úvodní slovo předsedy SRPDŠ Jaroslava Kyncla, přivítání členů a zástupce zřizovatele
- představení členů výboru: Marie Hřebíková, Eliška Pečenková, Petr Jirásko (revizor),
Jiří Doležal (jednatel), Jaroslav Kyncl (předseda)
2. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za uplynulé období
- zůstatek účtu SRPDŠ k 31.12. 2013 76905,- Kč
- zůstatek účtu SRPDŠ k 31. 8. 2014 činí 91310,35 Kč, pokladní hotovost 4.831,- Kč
- vybrané členské příspěvky ve školním roce 2013/14 činí 23400,-Kč
- použití finančních prostředků SRPDŠ k financování darů absolventům školy, příspěvek na soustředění (stravné, cestovné), soutěže (startovné, stravné, cestovné), doprava žáků na koncerty, pořádání Skutečského slavíka
3. hledá se nový zájemce o funkci pokladníka SRPDŠ, paní Božena Nováková rezignovala na funkci pokladní. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Bez připomínek.
4 . Shromáždění členů schválilo:
- hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok
- členský příspěvek ve výši 100,-Kč, beze změn za stávajících podmínek

Seznam přítomných viz. přiložená prezenční listina
Zapsal: Jaroslav Kyncl